Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Zenay Cosmetics, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zenay Cosmetics. Wij geven in deze disclaimer aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden. Op deze pagina staat altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft met betrekking tot de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken, dan stellen wij je daarover per e-mail van op de hoogte.

We doen ons uiterste best om de informatie op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving worden toegepast. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaar je kennis te hebben genomen van de voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Wij behouden te allen tijde het recht onze disclaimer te wijzigen.

Intellectuele Eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Het is conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij ernaar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen.

Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Toepasselijke recht

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Bedrijfsgegevens

Wester Ven 62, 1131 RC Volendam, Nederland, info@zenay.nl, +31 6 429 561 48
KvK-Amsterdam: 88844072, Btw-identificatienummer: NL00466247B95